Xem thêm: Nhiều lãnh đạo xổ số truyền thống thu nhập trên nửa tỷ đồng